Polityka prywatności

jak chronimy Twoje dane

Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma dla zarządu Gut Hügle GmbH szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych Gut Hügle GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Gut Hügle GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Gut Hügle GmbH, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład przez telefon.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy Gut Hügle GmbH opiera się na pojęciach użytych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu w sprawie ochrony danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszej Polityce Prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe
  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • (b) podmiot danych
  Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
 • c) Przetwarzanie
  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania
  Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • e) Profilowanie
  Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.
 • f) Pseudonimizacja
  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • (g) administrator lub administrator danych
  Administrator lub administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.
 • h) Podmiot przetwarzający
  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • (i) Odbiorca
  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
 • j) strona trzecia
  strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.
 • k) Zgoda
  Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Gut Hügle GmbH
Bottenreute 5-7
88214 Ravensburg
Niemcy
Tel.: 0751 1895000
E-mail: info@guthuegle.de
Strona internetowa: guthuegle.de

3. ciasteczka

Strony internetowe Gut Hügle GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Za pomocą plików cookie Gut Hügle GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane w rozumieniu użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne. Alternatywnie, można edytować swoją zgodę na wykorzystanie plików cookie na naszej stronie internetowej pod następującym linkiem:

Polityka prywatności

Jest nam niezmiernie miło z powodu Państwa zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych osobowych ma dla zarządu Gut Hügle GmbH szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie ze stron internetowych Gut Hügle GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce za pośrednictwem naszej strony internetowej korzystać ze specjalnych usług naszego przedsiębiorstwa, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, z reguły uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi w Gut Hügle GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pośrednictwem niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Gut Hügle GmbH, jako administrator danych, wdrożył liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisja danych przez Internet zawsze może być narażona na luki w zabezpieczeniach, dlatego nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład przez telefon.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych firmy Gut Hügle GmbH opiera się na pojęciach użytych w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu w sprawie ochrony danych (DS-GVO). Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z wyprzedzeniem wyjaśnić stosowane pojęcia.

W niniejszej Polityce Prywatności używamy między innymi następujących terminów:

 • a) dane osobowe
  Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 • (b) podmiot danych
  Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.
 • c) Przetwarzanie
  Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, archiwizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 • d) Ograniczenie przetwarzania
  Ograniczenie przetwarzania polega na oznaczeniu przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 • e) Profilowanie
  Profilowanie to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub zmiany lokalizacji.
 • f) Pseudonimizacja
  Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym, które zapewniają, że dane osobowe nie są przypisywane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
 • (g) administrator lub administrator danych
  Administrator lub administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.
 • h) Podmiot przetwarzający
  Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 • (i) Odbiorca
  Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zadania dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców.
 • j) strona trzecia
  strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, agencję lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora lub podmiotu przetwarzającego.
 • k) Zgoda
  Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne i świadome okazanie woli przez osobę, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. nazwa i adres administratora danych

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych osobowych jest:

Gut Hügle GmbH

Bottenreute 5-7

88214 Ravensburg

Niemcy

Tel.: 0751 1895000

E-mail: info@guthuegle.de

Strona internetowa: guthuegle.de

3. ciasteczka

Strony internetowe Gut Hügle GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się on z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przyporządkowane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana dzięki unikalnemu identyfikatorowi cookie.

Za pomocą plików cookie Gut Hügle GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą zostać zoptymalizowane w rozumieniu użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej wykorzystującej pliki cookie nie musi przy każdej wizycie na tej stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ jest to wykonywane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje pozycje, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować zapisywanie plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Gut Hügle GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wywołaniu strony internetowej przez podmiot danych lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera. Gromadzone mogą być następujące dane: (1) typy i wersje przeglądarki, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, do których system dostępu uzyskuje dostęp na naszej stronie internetowej, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą zapobieganiu niebezpieczeństwom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, firma Gut Hügle GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat podmiotu danych. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania w przypadku ataku cybernetycznego. Dlatego Gut Hügle GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje z jednej strony, a z drugiej strony w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszelkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. subskrypcja naszego biuletynu

Na stronie internetowej Gut Hügle GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się na newsletter naszego przedsiębiorstwa. Dane osobowe przekazywane administratorowi podczas subskrypcji newslettera są określone w masce wprowadzania danych używanej do tego celu.

Firma Gut Hügle GmbH informuje swoich klientów i partnerów handlowych w regularnych odstępach czasu za pomocą newslettera o ofertach przedsiębiorstwa. Newsletter naszej firmy może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, zasadniczo tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, posiada ważny adres e-mail oraz (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu otrzymywania newslettera. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą, po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera zostanie wysłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem w ramach procedury double opt-in. Ten e-mail potwierdzający służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera zapisujemy również adres IP systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, jak również datę i godzinę rejestracji, które są przydzielane przez dostawcę usług internetowych (ISP). Gromadzenie tych danych jest konieczne, aby móc później śledzić (ewentualne) nadużycia adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, a tym samym służy ochronie prawnej administratora.

Dane osobowe zebrane w ramach rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeżeli jest to konieczne dla funkcjonowania usługi biuletynu lub związanej z nią rejestracji, jak np. w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub zmian warunków technicznych. Żadne dane osobowe zebrane w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać w każdej chwili anulowana przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, którą osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu wysyłki newslettera, może zostać w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody, w każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link. Ponadto w każdej chwili istnieje możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera bezpośrednio na stronie internetowej administratora danych lub poinformowania go o tym w inny sposób.

6. śledzenie newslettera

Newslettery firmy Gut Hügle GmbH zawierają tzw. piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika, która jest osadzona w takich e-mailach wysyłanych w formacie HTML, aby umożliwić zapisywanie i analizę plików dziennika. Pozwala to na statystyczną ocenę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych w Internecie. Na podstawie wbudowanego piksela śledzącego Gut Hügle GmbH może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki zawarte w wiadomości e-mail zostały przez nią wywołane.

Takie dane osobowe zebrane za pomocą pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora w celu optymalizacji wysyłki biuletynu i lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w każdej chwili odwołać odpowiednie odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody w ramach procedury double opt-in. Po odwołaniu, te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora danych. Gut Hügle GmbH automatycznie traktuje rezygnację z otrzymywania newslettera jako odwołanie.

7. możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Gut Hügle GmbH zawiera wymogi prawne, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, będą przechowywane do celów przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim.

8. rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub gdy jest to przewidziane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie lub innego ustawodawcę w ustawach lub rozporządzeniach, którym podlega administrator.

Jeżeli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeżeli upłynie okres przechowywania określony w dyrektywie europejskiej i rozporządzeniu lub w innym właściwym ustawodawcy, dane osobowe zostaną rutynowo zablokowane lub usunięte zgodnie z przepisami ustawowymi.

9) prawa osoby, której dotyczą dane

 • (a) Prawo do potwierdzenia
  Każdy podmiot danych ma prawo, przyznane przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzenie, do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • (b) Prawo dostępu
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do uzyskania w dowolnym momencie od administratora danych bezpłatnego dostępu do dotyczących jej danych osobowych, które były przechowywane, oraz ich kopii. Ponadto dyrektywa europejska i rozporządzenie przyznały osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:
 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności w przypadku odbiorców w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeśli to możliwe, planowany okres, przez jaki dane osobowe będą przechowywane, a jeśli nie jest to możliwe, kryteria pozwalające określić ten okres
 • istnienia prawa do uzyskania sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, lub ograniczenia przetwarzania przez administratora, lub prawa do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
 • jeżeli dane osobowe nie są pobierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje na temat pochodzenia danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 GDPR oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje na temat zastosowanej logiki oraz zakresu i zamierzonych skutków takiego przetwarzania dla podmiotu danych
 • Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazaniem danych.
  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.
 • (c) Prawo do sprostowania danych
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.
  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora.
 • (d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane na mocy dyrektywy i rozporządzenia europejskiego do uzyskania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z następujących przyczyn i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:
 • Dane osobowe były gromadzone lub w inny sposób przetwarzane do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, odwołuje zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) GDPR lub art. 9 ust. 2 lit. a) GDPR i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie ma nadrzędnych uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 2 GDPR.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego oferowanymi zgodnie z art. 8 ust. 1 DS-GVO.
 • Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez Gut Hügle GmbH, może ona w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Gut Hügle GmbH niezwłocznie załatwi prośbę o usunięcie danych.
  Jeżeli Gut Hügle GmbH upubliczniła dane osobowe, a nasze przedsiębiorstwo jako administrator danych jest zobowiązane do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 rozporządzenia o ochronie danych, Gut Hügle GmbH podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, aby zapewnić, że inni administratorzy danych przetwarzają opublikowane dane osobowe oraz że osoba, której dane dotyczą, zażąda od tych innych administratorów danych usunięcia wszystkich linków do danych osobowych lub do kopii lub replikacji danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest konieczne. Pracownik firmy Gut Hügle GmbH załatwia niezbędne sprawy w indywidualnych przypadkach.
 • (e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi sprawdzenie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i żąda w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu danych zgodnie z art. 21 ust. 1 GDPR i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne w stosunku do podstaw prawnych osoby, której dane dotyczą.
 • Jeśli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez Gut Hügle GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik Gut Hügle GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania danych.
 • (f) Prawo do przenoszenia danych
  Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie, do uzyskania dotyczących jej danych osobowych, które zostały dostarczone administratorowi przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo przesłać takie dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do uzyskania bezpośredniego transferu danych osobowych od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie wpłynie to negatywnie na prawa i wolności innych osób.
  Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem Gut Hügle GmbH.
 • g) Prawo do sprzeciwu
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez dyrektywę europejską i rozporządzenie Maker, do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DS-GVO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.
  Gut Hügle GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  Jeżeli Gut Hügle GmbH przetwarza dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych do celów takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się Gut Hügle GmbH przetwarzaniu do celów marketingu bezpośredniego, Gut Hügle GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.
  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jej dotyczą, które jest przeprowadzane przez Gut Hügle GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO. 89 (1) niemieckiej ustawy o ochronie danych (DS-GVO), chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
  Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem Gut Hügle GmbH lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE.
 • (h) zautomatyzowane decyzje podejmowane w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
  Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo, przyznane na mocy dyrektywy europejskiej i rozporządzenia, nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem, lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, oraz że prawo to przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.
  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest podejmowana za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Gut Hügle GmbH wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, obejmujące co najmniej prawo do uzyskania zaangażowania osoby, której dane dotyczą, po stronie administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanych decyzji, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.
 • i) Prawo do wycofania zgody na mocy przepisów o ochronie danych
  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez dyrektywę i rozporządzenie europejskie do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może to zrobić w dowolnym momencie, kontaktując się z pracownikiem administratora.

10) ochrona danych we wnioskach i w procedurze składania wniosków

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wnioskodawców w celu zarządzania procedurą składania wniosków. Przetwarzanie danych może odbywać się również drogą elektroniczną. Ma to miejsce w szczególności w przypadku, gdy wnioskodawca przekazuje administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub poprzez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej. Jeżeli administrator danych zawrze z osobą ubiegającą się o pracę umowę o pracę, przekazane dane będą przechowywane w celu realizacji stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeżeli administrator danych nie zawrze z wnioskodawcą umowy o pracę, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, pod warunkiem, że żaden inny uzasadniony interes administratora danych nie sprzeciwia się takiemu usunięciu. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład obowiązek dostarczenia dowodów w postępowaniu na podstawie ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

11. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie wykorzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator zintegrował na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy stron internetowych. Analityka internetowa polega na zbieraniu, zestawianiu i analizowaniu danych dotyczących zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Serwis analizy internetowej gromadzi m.in. dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, trafiła na stronę internetową (tzw. referrer), jakie podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza internetowa służy głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Operatorem komponentu Google Analytics jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Administrator korzysta z dodatku "_gat._anonymizeIp" do analizy stron internetowych za pomocą Google Analytics. Dzięki temu adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany i anonimizowany przez Google, jeżeli dostęp do naszych stron internetowych następuje z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu gości na naszej stronie internetowej. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Poprzez ustawienie pliku cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowany jest komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie powodowana przez odpowiedni komponent Google Analytics do przesyłania danych do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, którą wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do obliczania prowizji.

Za pomocą plików cookie zapisywane są dane osobowe, np. czas dostępu, lokalizacja, z której nastąpił dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy podmiot danych odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta podmiot danych, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, jak również wobec przetwarzania tych danych przez Google oraz uniemożliwienia takiego przetwarzania. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane i informacje dotyczące wizyt na stronach internetowych nie mogą być przekazywane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest traktowana przez Google jako sprzeciw. Jeżeli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie w późniejszym czasie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba ta musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę z jej kręgu kontroli, istnieje możliwość ponownego zainstalowania lub aktywowania dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje oraz obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych osobowych można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Więcej szczegółów na temat Google Analytics można znaleźć pod tym linkiem https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. polityka prywatności w zakresie korzystania i stosowania remarketingu Google

Administrator zintegrował na tej stronie usługi Google Remarketing. Remarketing Google to funkcja Google AdWords, która umożliwia firmie wyświetlanie reklam użytkownikom Internetu, którzy wcześniej odwiedzili stronę internetową firmy. Dzięki integracji z Google Remarketing firma może tworzyć reklamy związane z użytkownikiem, a co za tym idzie, wyświetlać internautom reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Firmą świadczącą usługi Google Remarketing jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem remarketingu Google jest wyświetlanie reklam dopasowanych do zainteresowań. Remarketing Google umożliwia nam wyświetlanie reklam za pośrednictwem sieci reklamowej Google lub zlecanie ich wyświetlania na innych stronach internetowych, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań użytkowników Internetu.

Google Remarketing zapisuje plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Dzięki ustawieniu pliku cookie Google jest w stanie rozpoznać osobę odwiedzającą naszą stronę internetową, gdy ta następnie odwiedza strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Przy każdym wejściu na stronę internetową, na której zintegrowana jest usługa remarketingu Google, przeglądarka internetowa danej osoby automatycznie identyfikuje się z Google. W ramach tej procedury technicznej Google uzyskuje wiedzę o danych osobowych, takich jak adres IP lub zachowanie użytkownika podczas przeglądania stron internetowych, którą wykorzystuje m.in. do wyświetlania reklam dopasowanych do zainteresowań.

Dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą, są zapisywane za pomocą plików cookie. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innych programów komputerowych.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wejść na link www.google.de/settings/ads i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie używania i stosowania Google-AdWords

Administrator zintegrował na tej stronie Google AdWords. Google AdWords to internetowa usługa reklamowa, która umożliwia reklamodawcom umieszczanie reklam zarówno w wynikach wyszukiwarki Google, jak i w sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie pewnych słów kluczowych, które zostaną użyte do wyświetlenia reklamy w wynikach wyszukiwarki Google tylko wtedy, gdy użytkownik skorzysta z wyszukiwarki w celu uzyskania wyniku wyszukiwania odpowiadającego słowu kluczowemu. W sieci reklamowej Google reklamy są rozmieszczane na stronach tematycznych za pomocą automatycznego algorytmu i zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi słowami kluczowymi.

Firmą świadczącą usługi Google AdWords jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Celem Google AdWords jest reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlanie na stronach internetowych firm trzecich i w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google reklam odpowiadających zainteresowaniom oraz wyświetlanie na naszej stronie internetowej reklam firm trzecich.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wchodzi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, zapisywany jest przez Google tzw. plik cookie służący do konwersji. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Plik cookie służący do konwersji traci ważność po trzydziestu dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji osoby, której dane dotyczą. Plik cookie konwersji służy do śledzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony, na przykład koszyk z systemu sklepu internetowego, o ile plik cookie nie utracił jeszcze ważności. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno my, jak i Google możemy śledzić, czy osoba, której dane dotyczą, która weszła na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy AdWords, wygenerowała obrót, tzn. zakończyła lub anulowała zakup towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej strony internetowej. Te statystyki odwiedzin są z kolei wykorzystywane przez nas do określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali do nas skierowani za pośrednictwem reklam AdWords, tj. do określenia sukcesu lub porażki danej reklamy AdWords oraz do optymalizacji naszych reklam AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Za pomocą pliku cookie służącego do konwersji zapisywane są dane osobowe, takie jak strony internetowe odwiedzane przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą, odwiedza naszą stronę internetową, dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, której dane dotyczą, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procedury technicznej osobom trzecim.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić zapisywanie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak już opisano powyżej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google umieszczenie pliku cookie służącego do konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google AdWords można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwu wobec reklam opartych na zainteresowaniach Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi z dowolnej używanej przez siebie przeglądarki internetowej wejść na link www.google.de/settings/ads i tam dokonać odpowiednich ustawień.

Więcej informacji oraz obowiązującą politykę prywatności Google można znaleźć pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. metoda płatności: polityka prywatności dla PayPal jako metody płatności

Kontroler posiada zintegrowane elementy systemu PayPal na tej stronie. PayPal jest dostawcą usług płatności online. Płatności są realizowane poprzez tzw. konta PayPal, które stanowią wirtualne konta prywatne lub firmowe. Ponadto PayPal oferuje możliwość realizacji płatności wirtualnych za pomocą kart kredytowych, jeśli użytkownik nie posiada konta PayPal. Konto PayPal zarządzane jest poprzez adres e-mail, dlatego też nie ma klasycznego numeru konta. PayPal umożliwia inicjowanie płatności online na rzecz osób trzecich lub otrzymywanie płatności. PayPal przejmuje również funkcje powiernika i oferuje usługi ochrony kupującego.

Europejską spółką operacyjną firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg.

Jeśli podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym osoba, której dane dotyczą, wybierze "PayPal" jako opcję płatności, dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do PayPal. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

Dane osobowe przekazywane firmie PayPal to zazwyczaj imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane, które są niezbędne do przetwarzania płatności. Do realizacji umowy kupna-sprzedaży niezbędne są również te dane osobowe, które są związane z danym zamówieniem.

Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator będzie przekazywać dane osobowe do PayPal w szczególności, jeśli istnieje uzasadniony interes dla przekazania danych. Dane osobowe wymieniane między firmą PayPal a administratorem danych mogą być przekazywane przez firmę PayPal do biur informacji kredytowej. Celem tej transmisji jest sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Firma PayPal może ujawnić dane osobowe firmom stowarzyszonym i dostawcom usług lub podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań umownych lub przetwarzania danych w naszym imieniu.

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie w stosunku do firmy PayPal. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności. 

Obowiązujące zasady ochrony prywatności firmy PayPal można znaleźć pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

15. metoda płatności: polityka prywatności dla Sofortüberweisung jako metody płatności

Kontroler posiada na tej stronie zintegrowane komponenty Sofortüberweisung. Sofortüberweisung to usługa płatnicza, która umożliwia bezgotówkowe dokonywanie płatności za produkty i usługi w Internecie. Sofortüberweisung to techniczna procedura, dzięki której sprzedawca internetowy natychmiast otrzymuje potwierdzenie płatności. Dzięki temu sprzedawca może dostarczyć klientowi towary, usługi lub pliki do pobrania natychmiast po złożeniu zamówienia.

Operatorem Sofortüberweisung jest Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja.

Jeżeli podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym osoba, której dane dotyczą, wybierze "Sofortüberweisung" jako opcję płatności, dane tej osoby zostaną automatycznie przekazane do Sofortüberweisung. Wybierając tę opcję płatności, osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych wymaganych do realizacji płatności.

W przypadku transakcji zakupu za pośrednictwem Sofortüberweisung, kupujący przekazuje PIN i TAN do Sofort GmbH. Sofortüberweisung przeprowadza następnie przelew do sprzedawcy internetowego po technicznej kontroli stanu konta i pobraniu dalszych danych w celu sprawdzenia pokrycia konta. Sprzedawca internetowy jest wówczas automatycznie powiadamiany o wykonaniu transakcji finansowej.

Dane osobowe wymieniane z Sofortüberweisung to imię, nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, numer telefonu komórkowego lub inne dane niezbędne do realizacji płatności. Celem przekazywania danych jest przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom. Administrator przekaże Sofortüberweisung również inne dane osobowe, jeśli istnieje uzasadniony interes do ich przekazania. Dane osobowe wymieniane między Sofortüberweisung a administratorem mogą być przekazywane przez Sofortüberweisung do agencji informacji kredytowej. Transmisja ta ma na celu sprawdzenie tożsamości i zdolności kredytowej.

Sofortüberweisung może przekazywać dane osobowe spółkom powiązanym, usługodawcom lub podwykonawcom, o ile jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub dane mają być przetwarzane na zlecenie.

Osoba, której dane dotyczą, ma w każdej chwili możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wobec Sofortüberweisung. Odwołanie nie ma wpływu na dane osobowe, które muszą być przetwarzane, wykorzystywane lub przekazywane w celu (umownego) przetwarzania płatności.

Obowiązującą politykę prywatności Sofortüberweisung można znaleźć na stronie https://www.klarna.com/sofort/datenschutz/.

16. podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy jako podstawa prawna dla naszej firmy do operacji przetwarzania danych, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. b GDPR. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, przez który przetwarzanie danych osobowych staje się konieczne, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może stać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby gość uległ wypadkowi na naszym terenie, w wyniku czego jego nazwisko, wiek, dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne ważne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie danych odbywałoby się na podstawie art. 6 I lit. d DS-GVO. Wreszcie, operacje przetwarzania danych mogą być oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, pod warunkiem, że interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne. Takie operacje przetwarzania danych są dla nas dozwolone w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie Komisja uznała, że można założyć istnienie uzasadnionego interesu, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora danych (motyw 47 zd. 2 DS-GVO).

17. uzasadnione interesy związane z przetwarzaniem realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f DS-GVO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla dobra wszystkich naszych pracowników i naszych udziałowców.

18. okres, przez jaki dane osobowe są przechowywane

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji umowy lub jej rozpoczęcia.

19. wymogi prawne lub umowne dotyczące podania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przepisami prawa (np. przepisami podatkowymi) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). Czasami, w celu zawarcia umowy, może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik wyjaśni w każdym przypadku osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie będą konsekwencje niepodania danych osobowych.

20. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zostało stworzone przez generatora oświadczenia o ochronie danych DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, który działa jako zewnętrzny inspektor ochrony danych w Landshut, we współpracy z prawnikiem ds. IT i prawa ochrony danych Christianem Solmecke.

Polityka prywatności Gut Hügle.